Shitamachi Rocket (by Ryo Takemasa) Cover illustration for the novel Shitamachi Rocket by Jun Ikeido.

Shitamachi Rocket (by Ryo Takemasa)

Cover illustration for the novel Shitamachi Rocket by Jun Ikeido. via Mikhail Semaev http://bit.ly/NVxAFO